Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych pozyskanych poprzez stronę internetową Fundacji Instytut Kreatorów Przyszłości, działającą pod adresem https://kreatorzyprzyszlosci.org.pl/, zwaną dalej „Stroną”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000847497, ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza 53, Lublin 20-783, zwana dalej „Fundacją”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Użytkownik Strony to każda odwiedzająca ją osoba, zwana dalej „Użytkownikiem”.

 

§ 2. Przetwarzane dane osobowe

 

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Fundacja przetwarza następujące rodzaje danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony:
  • dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer Strony jako pliki cookies, w szczególności: typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną oraz inne komunikacyjne informacje techniczne;
  • dane osobowe podane w formularzu kontaktowym Strony, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
  • dane osobowe podane w formularzach zapisów na projekty organizowane przez Fundację, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

 

§ 3. Cele przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Fundację za zgodą Użytkowników, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Fundacja może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji określonych celów wynikających z uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na prowadzeniu działalności.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Fundację w następujących celach:
  • w zakresie danych osobowych automatycznie gromadzonych przez serwer Strony, w szczególności obejmujących dane takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną oraz inne komunikacyjne informacje techniczne – w celach technicznych, analitycznych i statystycznych nakierowanych na usuwanie usterek technicznych, poprawienie funkcjonalności Strony i zapewnienie bezpieczeństwa Strony, jak również w celu prezentowania treści Strony;
  • w zakresie danych osobowych przekazywanych poprzez formularz kontaktowy, w szczególności obejmujących takie dane jak imię i nazwisko oraz adres e-mail – w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, jak również w celu promowania i informowania o działalności Fundacji;
  • w zakresie danych osobowych przekazywanych przez formularz zapisów na projekty organizowane przez Fundację, w szczególności obejmujących takie dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania – w celu rejestracji uczestnictwa w projekcie, organizacji projektu, wysyłki materiałów dotyczących projektu, kontaktu z uczestnikami projektu, informowania o przebiegu projektu, jak również w celu ewaluacji projektu.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów.

 

§ 4. Udostępnianie danych osobowych

 

 1. Fundacja nie udostępnia, nie sprzedaje oraz nie ujawnia w jakikolwiek sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytorskie, informatyczne, bankowe, księgowe oraz ubezpieczeniowe. Fundacja wymaga od tych dostawców usług działań zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację podmiotom z nią współpracującym wyłączenie w celu realizacji określonych celów wynikających z uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na prowadzeniu działalności.

 

§ 5. Prawa Użytkowników

 

 1. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności w celu uzyskania informacji o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Fundację swoich danych osobowych.
 3. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo do żądania ograniczenia oraz usunięcia przetwarzanych przez Fundację swoich danych osobowych.
 4. W uzasadnionych szczególną sytuacją przypadkach oraz w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Fundację opartego na celu realizacji określonych celów wynikających z uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na prowadzeniu działalności.
 5. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o stosownej treści na jeden z adresów kontaktowych Fundacji.

 

§ 6. Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Fundacji dotyczących postępowania z danymi osobowymi, w celu wzmocnienia systemu ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku zmiany Polityki Prywatności zmiany zostaną niezwłocznie wprowadzone również na niniejszej stronie. Na dole strony z treścią Polityki Prywatności znajduje się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

 

Polityka Prywatności aktualna na dzień 8 grudnia 2020 roku.nelson mandela
Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat.
Przysłowie arabskie
Edukacja jest droższa od złota.
platon
Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.
Lew Tołstoj
Nauka – to pokarm dla rozumu.
Peter Drucker
Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
Edward Stachura
Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.
previous arrow
next arrow
Slider