Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych pozyskanych poprzez stronę internetową Fundacji Instytut Kreatorów Przyszłości, działającą pod adresem https://kreatorzyprzyszlosci.org.pl/, zwaną dalej „Stroną”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000847497, ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza 53, Lublin 20-783, zwana dalej „Fundacją”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Użytkownik Strony to każda odwiedzająca ją osoba, zwana dalej „Użytkownikiem”.

 

§ 2. Przetwarzane dane osobowe

 

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Fundacja przetwarza następujące rodzaje danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony:
  • dane osobowe gromadzone automatycznie przez serwer Strony jako pliki cookies, w szczególności: typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną oraz inne komunikacyjne informacje techniczne;
  • dane osobowe podane w formularzu kontaktowym Strony, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
  • dane osobowe podane w formularzach zapisów na projekty organizowane przez Fundację, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

 

§ 3. Cele przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Fundację za zgodą Użytkowników, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Fundacja może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji określonych celów wynikających z uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na prowadzeniu działalności.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Fundację w następujących celach:
  • w zakresie danych osobowych automatycznie gromadzonych przez serwer Strony, w szczególności obejmujących dane takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną oraz inne komunikacyjne informacje techniczne – w celach technicznych, analitycznych i statystycznych nakierowanych na usuwanie usterek technicznych, poprawienie funkcjonalności Strony i zapewnienie bezpieczeństwa Strony, jak również w celu prezentowania treści Strony;
  • w zakresie danych osobowych przekazywanych poprzez formularz kontaktowy, w szczególności obejmujących takie dane jak imię i nazwisko oraz adres e-mail – w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, jak również w celu promowania i informowania o działalności Fundacji;
  • w zakresie danych osobowych przekazywanych przez formularz zapisów na projekty organizowane przez Fundację, w szczególności obejmujących takie dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania – w celu rejestracji uczestnictwa w projekcie, organizacji projektu, wysyłki materiałów dotyczących projektu, kontaktu z uczestnikami projektu, informowania o przebiegu projektu, jak również w celu ewaluacji projektu.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów.

 

§ 4. Udostępnianie danych osobowych

 

 1. Fundacja nie udostępnia, nie sprzedaje oraz nie ujawnia w jakikolwiek sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytorskie, informatyczne, bankowe, księgowe oraz ubezpieczeniowe. Fundacja wymaga od tych dostawców usług działań zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację podmiotom z nią współpracującym wyłączenie w celu realizacji określonych celów wynikających z uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na prowadzeniu działalności.

 

§ 5. Prawa Użytkowników

 

 1. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności w celu uzyskania informacji o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Fundację swoich danych osobowych.
 3. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo do żądania ograniczenia oraz usunięcia przetwarzanych przez Fundację swoich danych osobowych.
 4. W uzasadnionych szczególną sytuacją przypadkach oraz w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa Użytkownicy mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Fundację opartego na celu realizacji określonych celów wynikających z uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na prowadzeniu działalności.
 5. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o stosownej treści na jeden z adresów kontaktowych Fundacji.

 

§ 6. Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Fundacji dotyczących postępowania z danymi osobowymi, w celu wzmocnienia systemu ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku zmiany Polityki Prywatności zmiany zostaną niezwłocznie wprowadzone również na niniejszej stronie. Na dole strony z treścią Polityki Prywatności znajduje się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

 

Polityka Prywatności aktualna na dzień 8 grudnia 2020 roku.„Edukacją i dialogiem kreujemy rzeczywistość”